ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A Politrend Kft. (székhely: 6600 Szentes, Kossuth tér 5., adószám: 10320213-2-06, cégjegyzékszám: 06 09 000257), médiatulajdonos (továbbiakban: Reklámközzétevő) gondozásában megjelenő kiadványokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételében való közreműködést az alábbi ÁSZF (továbbiakban ÁSZF) mellett vállalja.

I. BEVEZETÉS

Jelen ÁSZF vonatkozik mindazon ügyfelekre és hirdetésekre, mely a https://hirdetek.info.hu weboldalon futó hirdetési felvételi szoftver használatával kerülnek felvételre.
A hirdetésfelvételi szoftver alkalmazásával a Megrendelő elfogadja és aláveti magát a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek.

II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A Reklámközzétevő kezelésében lévő nyomtatott és internetes felületeken megjelenő hirdetés közzétételére a hirdetést megjelentetni kívánó személy (továbbiakban: Megrendelő vagy Reklámozó) és a Reklámközzétevő között létrejött, a reklám közzétételére irányuló Reklámközzétételi Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) alapján kerülhet sor.

2. Jelen ÁSZF szerint „Szerződésnek” minősül minden olyan írásban (levél, e-mail útján - amennyiben ezeket a Megrendelő arra jogosult képviselője azonosítható módon visszaigazolta) megkötött megállapodás, amelynek alapján a Reklámközzétevő hirdetés közzétételére, a Megrendelő pedig hirdetési díj megfizetésére köteles. A „Szerződés” a Felek közötti egyedi szerződéssel vagy keretmegállapodással jön létre.

3. Felek a „Szerződésben” szabályozzák a konkrét hirdetések közzétételének, a hirdetési díj megfizetésének, valamint a Reklámközzétevő által nyújtott konkrét engedmények feltételeit.

4. Jelen Feltételek valamennyi „Szerződésre” irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén a „Szerződésben” írásban rögzítettek értelemszerűen irányadóak.
Az ÁSZF-re – amennyiben itt nem kerülnek említésre, úgy a
● Grtv: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
● Fttv: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. Törvény
● Tpvt: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
● Ekertv: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
● Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
● GDPR: az Európai parlament és a tanács 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
● Ptk: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

III. A „SZERZŐDÉS” LÉTREJÖTTE, A HIRDETÉS MEGRENDELÉSE ÉS ELFOGADÁSA

1. A konkrét hirdetések megrendelése a Reklámközzétevő honlapjára feltöltött, e célra rendszeresített hirdetésfeladási szoftverben található (“megrendelőlap”) kitöltésével, jelen ÁSZF III/2. pontja szerinti írásos módon történhet.

2. A megrendelés tartalmazza: a kívánt megjelenési időszakot, a hirdetés témáját, a megjelenés időtartamát és méreteit, a megjelenés helyét, a megjelenítések számát, a Megrendelő szükséges adatait, a számla ÁFA-teljesítésére vonatkozó kitételeket, valamint Reklámközvetítő általi megrendelés esetén a képviselt cég megnevezését.

3. A Reklámközzétevő jogosult a megrendelését követően a megjelentetni kívánt hirdetés szövegét és tartalmát - jelen ÁSZF szerint - ellenőrizni. Reklámközzétevő e körben jogosult a Megrendelőtől megkövetelni mindazon szükséges bizonylatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a hirdetés megjelenhessen.

4. Reklámközzétevő a megrendelést akkor fogadja el, ha az arra jogosult képviselője a megrendelést a szoftveren keresztül visszaigazolja. Ha a hirdetés bármely okból nem felel meg az ÁSZF-nek, vagy jogszabályba, vagy egyébként a jó erkölcsbe ütközik, akkor Reklámközzétevő annak közlését visszautasíthatja.

5. Amennyiben a hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje nem felel meg a
Reklámközzétevő által támasztott követelményeknek, akkor a Reklámközzétevő jogosult a megrendelést visszautasítani, amiről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti.

IV. A HIRDETÉS TARTALMA

1. A Megrendelő a hirdetés szövegét az MTA Helyesírási Bizottsága által kidolgozott, közzétett és mindenkor hatályos magyar (külön igény esetén idegen) nyelv- és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni. A Reklámközzétevő/Médiahirdetésifelület-értékesítő a hirdetés szövegén jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges és egyéb javításokat, de erről Megrendelőt legalább telefonon értesíteni köteles és e javítások elvégzésére - a hiba mibenlétének közlésével együtt - a Megrendelőnek lehetőséget biztosít. Amennyiben a Megrendelő a javításokkal nem ért egyet, és a kifogását kellő időben írásban jelzi, a Reklámközzétevő jogosult a megrendelést visszautasítani.

2. Ha a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásra is szükség van, úgy a
Reklámközzétevő a hirdetést - az általa javasolt módosításokkal - jóváhagyás végett visszaküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő által írásban jóváhagyott, módosított
hirdetés visszaérkezését követően a Reklámközzétevő írásban tájékoztatja a Megrendelőt a lehetséges legközelebbi megjelenés időpontjáról, ha az eredeti megrendelésben szereplő megjelenési időpont a változtatás miatt nem tartható.

V. HIRDETÉSI KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK

1. A Megrendelő nem kérheti olyan hirdetés megjelentetését, amelynek közlése bármely magyar jogszabályi tiltásba ütközik, illetőleg alkotmányos elveket sért vagy a közerkölcs és/vagy közegészség szempontjából kifogásolható.

2. A Reklámközzétevő a megjelentetni kívánt hirdetés előfeltételeit a jogszabályban rögzített reklámtilalmak és reklámkorlátozások szempontjából ellenőrizheti. A Reklámközzétevő megítélése szerint aggályos tartalmú hirdetések közzétételét megtagadhatja, amennyiben nem tudja eldönteni, hogy a megjelentetni szánt hirdetés
sérti-e harmadik személy bármely jogát vagy jogos érdekét.

4. A Reklámközzétevő a versenytársnak számító hirdetéseket saját hatáskörben döntve visszautasíthatja.

5. A hirdetési szöveg, illetőleg kép tartalmáért, azok technikai kialakításáért elsődlegesen a Reklámozó tartozik felelősséggel. Harmadik személy által ezzel kapcsolatban támasztott akár közvetett, akár közvetlen kárigényeket a Reklámozó köteles megtéríteni.

6. Megrendelő által megrendelt hirdetésre és annak tartalmára a GRTV rendelkezései irányadóak. Ennek megfelelően a Reklámozó köteles figyelemmel lenni annak előírásaira, az általános és különös reklámtilalmakra, köteles valamennyi szükséges nyilatkozatot megadni, amelyek a reklám közzétételéhez kellenek, illetve Reklámközzétevő írásbeli kérésére ilyet szükség esetén bemutatni vagy beszerezni.

VI. HIRDETÉS-LEADÁSI HATÁRIDŐ

1. A Reklámközzétevő által gondozott és/vagy kiadott nyomtatott vagy online sajtótermékekben megjelentetni kívánt hirdetést a tervezett megjelenés előtt 3 munkanappal korábban kell leadni.

2. A Reklámközzétevőt nem terheli felelősség, ha a hirdetés késedelmes leadásából eredően az előzetes megállapodás szerinti megjelentetés nem teljesíthető. Amennyiben az
előbbiekben említettek alapján az adott hirdetés leadása az egyedi, vagy a keretszerződésben meghatározott hirdetési akció (továbbiakban Hirdetési Akció) ütemtervében okoz késedelmet, ennek teljes felelősségét a Megrendelő viseli (ideértve azt az esetet is, amikor a Hirdetési Akció részlegesen valósítható csak meg), a Reklámközzétevő ebben az esetben is teljes akcióra megállapított díjra jogosult. Reklámközzétevő törekszik a Megrendelő ilyen késedelme esetén is a Hirdetési Akció ütemtervében meghatározott megjelentetések teljesítésére.

3. Amennyiben meghatározott napon és helyen megjelentetni szándékozott és a Reklámközzétevő által elfogadott hirdetést a Reklámozó a megjelenés előtt legkésőbb 3 (három) munkanappal lemondja, úgy kötbér címén a hirdetési díj 50%-át (ötven százalékát) köteles megfizetni.

VII. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

1. A Reklámközzétevő csak elektronikus formában, lehetőleg e-mail-en elküldött hirdetéseket fogad el. A hirdetés file-mérete nem lehet nagyobb 8000 kbyte méretnél (kbyte-ban).

2. Ha a Reklámozó által leadott hirdetés nem felel meg az ÁSZF-ben leírt követelményeknek, erre őt a Reklámközzétevő írásban, az ok megjelölésével figyelmezteti.

VIII. A REKLÁMKÖZZÉTEVŐ FELELŐSSÉGÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A reklámért a felelősséget a Grtv. rendelkezései szabályozzák elsődlegesen. A
Reklámszolgáltatónak a reklám elkészítésénél úgy kell eljárnia, és a reklámot közzétevő
Reklámközzétevő a közzétételnél úgy jár el, hogy a Reklámozó helytállási kötelezettségét
nyilvánvalóvá, illetve lehetővé tegye.

2. A Reklámközzétevő kötelezettséget vállal arra, hogy az időben átadott és elfogadott hirdetést a megállapodás szerint megjelenteti. A reklámok elhelyezésekor a Grtv. elhelyezésre vonatkozó előírásainak betartása a Reklámközzétevő felelőssége. Ennek elmulasztása esetén a Reklámszolgáltatót és ügyfelét semmilyen felelősség nem terheli.

3. Ha a Reklámközzétevő által megjelentetett hirdetés a megrendeléstől eltérő, szövege egészben vagy részben olvashatatlan, az ábra, grafika (kép) nem felismerhető, vagy a hirdetés nem az előre megállapodott időpontban jelent meg, a Reklámozó elsősorban a hirdetési díj arányos leszállítását követelheti, másodsorban kérheti a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelentetését.

4. Ha a hirdetés közzététele olyan okból marad el, amelyért a Reklámközzétevő a felelős, ide nem értve a Megrendelő VII. 3. pont szerinti teljesítését, a Reklámközzétevő hirdetési díjra nem tarthat igényt.

5. A Reklámközzétevővel szemben bármely esetben a Reklámozó által érvényesíthető kártérítési igény összege a hirdetési díjra korlátozódik. Vis maiorért a Reklámközzétevőt semmiféle felelősség nem terheli (Vis maiornak minősül különösen: sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő).

IX. A HIRDETÉSI DÍJ

1. A Reklámközzétevő a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében teszi közzé. A Média ajánlatban  kerül rögzítésre az irányadó alapár, az engedmények és felárak mértéke. (Továbbiakban, együtt: “Hirdetési Díjak”.)

2. A Hirdetési Díjak tartalmazzák a hirdetés közzétételével felmerülő szokásos technikai költségeket, nem tartalmazzák azonban a hirdetések elkészítését és átadási költségeit, valamint a Reklámozó által kért jelentősebb változtatások elvégzésének költségeit. Ez utóbbi költségek a Hirdetési Díjon felül a Reklámozót é terhelik.

3. A Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot, hogy promóciós akciók esetén a Hirdetési Díjat a Médiaajánlattól eltérően állapítsa meg.

X. NATÍV TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK

1. Natív cikk vásárlásra nem buzdíthat, szövegtörzsében márka és termék megnevezésére nincs mód. Kivételt képez, ha adott márka több másik márkával együttesen kerül megnevezésre (pl: termékteszt, bazár, összehasonlító elemzés).

2. A natív cikk szövegtörzse nem tartalmazhat kifelé, a hirdető weboldalára mutató linket.

3. Igény esetén, a hirdető számára egyszeri véleményezési lehetőséget biztosítunk. Kivételt képeznek:
● azon eseményekhez (pl.: sportverseny, fesztivál, sajtótájékoztató) kapcsolódó cikkek, ahol előre nem ismert az eredmény, vagy
● amikor a folyamatos közvetítés nem teszi lehetővé a véleményezést, vagy
● amikor a megrendelés és az első megjelenés ideje között kevesebb idő áll rendelkezésre, mint 10 munkanap.

4. Tekintettel arra, hogy a natív cikk szoros egységet alkot az oldal tartalmával, illeszkedik annak designjába, stílusába, a hirdető ezen cikkekben kizárólag tárgyi tévedéseket és/vagy olyan állításokat javíthat, ami a márkát/terméket negatív színben tüntetné fel, vagy az olvasó számára megtévesztő lehet.
 
XI. A FIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS RENDJE

1. A Hirdetési Díjat a Reklámozó online fizetés útján a Barion fizetési rendszerében teljesítheti (https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/).  A bankkártyaadatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2. A Reklámozó a teljesítés után számlát állít ki.

3. A számla kiállítására a mindenkori Áfa törvények az irányadóak, különösen az Áfa törvény 58.§-a. Ettől eltérni a Megrendelő által aláírt megrendelőlapon lehet.

4. Ha a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató/Reklámközvetítő a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Megrendelő a számviteli előírások szerint, de legkésőbb a fizetési határidőn belül köteles a kifogásait előterjeszteni.

5. A hirdetési díj késedelmes kiegyenlítése esetén - ettől eltérő megállapodás hiányában - a Reklámközzétevő évi 10%-os (tíz százalékos) késedelmi kamatot számít fel,
valamint a behajtással felmerülő valamennyi költséget is az ügyfélre hárítja. A Grtv.  szerinti reklamáció a késedelmi kamat-számítások kezdetét nem függeszti fel.

6. Amennyiben a Reklámozó a Hirdetési Díjat alapos indok nélkül határidőre nem fizeti meg, – a Reklámközzétevő előzetes írásbeli értesítés után, amelyben a fizetési kötelezettség teljesítésére további 8 napos napos határidőt biztosít – a Reklámközzétevő a jogosult a Reklámozó  további hirdetéseinek közzétételét felfüggeszteni, illetőleg jogosult újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő esetleges kárért a Reklámközzétevőt felelősség nem terheli.

XII. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
2. 1. A Reklámközzétevő általános Adatvédelmi Szabályzata a https://hirdetek.info.hu/adatkezelesi-nyilatkozat linken érhető el.
2. A GDPR 44. Preambulum bekezdése szerint: Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.
XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF rendelkezésének egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja annak közzététele, mely azonban nem lehet visszaható hatályú.